Separovaný zber v našej obci
nebuďme leniví a trieďme odpad! Návod kam patria separované zložky odpadov...
oznam o obmedzení prevádzky OcÚ v dňoch 15. - 23.9.2016
Ponuka Centra voľného času Spišské Vlachy pre žiakov základnej školy na škol. rok 2016/2017. Viac na: http://www.spisskevlachy.sk/cvc/
Oznam Dátové Centrum Obcí a Miest
Celý článok Všetky aktuality
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania v obci Slatvina, verejný vodovod
Návrh plánu kontrol HK obce na 1. polrok 2017
správa o hodnotení strategického dokumentu
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebným odpadmi na území obce Slatvina
Pozvánka na zasadnutie 8. zasadnutie OcZ Slatvina
Všetky aktuality
Dňa 22.4.2015 t.j. v utorok uskutoční naša spoločnosť vo Vašej obci pouličný výkup starého papiera výmenou za hygienické potreby. Propagačné materiály Vám posielam v prílohe ale aj poštou. V prípade nepriaznivého počasia je možné zmeniť termín zberu.
Všetky aktuality