HISTÓRIA

Obec Slatvina patrí k najstarším spišským obciam ako aj k najstarším obciam na Slovensku vôbec. V stredoveku sa spomína prvýkrát pod názvom ZEK, v listine uhorského kráľa Belu IV. zo dňa 8. Júla 1246.

Keď maďarskí hraničiari v 12.storočí prevzali tento kraj v Slatvine mali ústredie: szek, stolicu, preto sa tunajší šľachtici menovali ´´ de Szék ´´.

V 14. - 15. storočí sa v početných listinách vyskytuje najviac v tvare ZEEK, SCEEK, ZYK, SZÉK, čo viedlo niektorých historikov, najmä maďarských, k presvedčeniu, že obec bola kedysi centrom /stolicou/ spišských kopijníkov, údajne maďarských strážcov hraníc. Hoci pôvod kopijníkov nie je doposiaľ presnejšie objasnený, niektoré indície svedčia o tom, že ide skôr o slovanské obyvateľstvo, ktorého pôvod je treba hľadať pravdepodobne na Gemeri.

Neskoršie sa v písomnostiach objavuje aj slovanský tvar názvu obce SZLATWIN / r. 1525/, ZLATHWINA /r.1545/ a od roku 1773 aj SLATVINA.

Zemepánom obce bol do roku 1525 rod Žehrianských /Zsigray/ z neďalekej Žehry. po vymretí rodu obec pripadla Zápoľskovcom - vtedajším majiteľom Spišského hradu.

V rokoch 1531 - 1636 ho vlastnili Turzovci s krátkou prestávkou medzi rokmi 1545 - 1553, kedy sa hradu a majetkou násilne zmocnil Ondrej Bátory.

Od roku 1638 vlastnili Spišský hrad Čákyovci, ktorí ostali zemepánmi Slatvinej až do roku 1848, t.j. do zrušenia poddanstva.

O starobylosti obce svedčí až doposiaľ zachovaný románsko-gotický kostol z 13. storočia, ktorý bol zasvätený pôvodne Panne Márii. v 16. alebo 17. storočí sa patrocínium špecifikovalo užšie na Nanebovzatie Panny Márie. Toto patrocínium je dokázateľné od roku 1700 a pretrváva až do súčastnosti.

História a súčasnosť

Míľniky obce: spracovávame!

 • rok 1246 - prvá písomná zmienka o obci Slatvina,

 • 24. január 1945 - oslobodenie obce Sovietskou armádou,

 • rok 1953 - elektrifikácia obce,

 • rok 1967 - začiatok výstavby vodovodu, funguje dodnes,

 • rok 1972 - bolo sprevádzkované verejné osvetlenie obce,

 • rok 1981 - kolaudácia Kultúrneho domu v obci,

 • rok 1985 - postavený televízny káblový rozvod, keďže obec leží v severo – južnom údolí a boli problémy s televíznym signálom z Kráľovej Hole,

 • rok 1994 - plynofikácia,

 • rok 1998 - ukončenie ROEP,

 • rok 2000 - oprava min. prameňa - obklady a schody, 

 • rok 2001 - sa započalo s výstavbou Domu poslednej rozlúčky na miestnom cintoríne,

 • rok 2002 - spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu Čističky odpadových vôd Slatvine,

 • rok 2002 - vytvorenie a zverejnenie prvej internetovej stránky o obci,

 • rok 2002 - vydané územné rozhodnutie pre čističku odpadových vôd (ČOV),

 • rok 2003 - začiatok projektu sceľovania pozemkov v katastri obce,

 • rok 2004 - televízny káblový rozvod bol doplnený o digitálny satelitný prijímač a program TV JOJ,

 • rok 2005 - oprava miestnych cestných komunikácií pokladkou asfaltového koberca, v dĺžke 3 km (rázcestie Krompachy - Spišské Vlachy až Slatvina parkovisko),

 • rok 2006 - inštalácia chladiaceho katafalku, zakúpenie nábytku, ukončovacie práce na interiéri a exteriéri Domu poslednej rozlúčky, kolaudácia a uvedenie do prevádzky,

 • rok 2006 - rekonštrukcia vybraných úsekov a výstavba nových úsekov obecných ciest pokladkou asfaltového koberca,

 • rok 2006 - FSR projekt s názvom "S počítačom vstupujeme na trh práce", započalo sa s prestavbou volebnej miestnosti na počítačovú učebňu - sieť pozostávajúca z 8 ks počítačov s prístupom na vysokorýchlostný Internet. Spustenie učebne do prevádzky -  november 2006.

 • rok 2006 - september, po štyroch rokoch práce bola zadaná do tlače monografia "Slatvina na pozadí dejín", autora Ing. Ondreja Fábryho. Publikácia je spolufinancovaná z fondu predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Za príspevok aj touto formou ďakujeme.

 • rok 2006 - komasácia začiatok invest. výstavby, projekty,

 • rok 2007 - vydláždenie chodníkov na cintoríne,

 • rok 2008 - projekt Zelená oáza, autobusové čakárne,

 • rok 2009 - turistické značenie Združenie obcí mikroregión Sľubica, cyklotrasy turist. okruh - modrá značka, kolaudácia Čističky odpadových vôd a slávnostné otvorenie,

 • rok 2010 - jún - kolaudácia hlavných poľných ciest HPC1 a HPC3 a uvedenie do prevádzky, bezbariérový chodník pri OcÚ, november - Slovník spišského nárečia zo Slatviny, autor Ing. Ondrej Fábry,

 • rok 2011 - jún - ukončenie analógového príjmu TV signálu, prechod na digitálnu TV,

 • rok 2012 - výstavba ľadového ihriska,

 • 11. jún 2013, 12.41 hod. - z dôvodu nezadržateľného pokroku vo vývoji ľudstva, Telekom, a.s. demontoval jediný telefónny automat v obci, národu zostali "len" mobilné telefóny,

 • október 2014 - začiatok výstavby Kanalizácie Slatvina, 1. etapa,

 •