Späť

Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce

Obec Slatvina

          

            Na základe ust.  § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

odvolávam 

dňa  26.11.2018...... o .....16.00 hod............. na území Obce Slatvina

 

M I M O R I A D N U     S I T U Á C I U .

 

Dôvod :

Pre neustále sucho, nedostatok zrážok, nízky stav výdatnosti prameňov, ako aj z dôvodu možnej poruchy na vodovode Slatvina bol v celej obci nedostatok pitnej vody. Situácia sa stabilizovala, množstvo vody vo vodojeme je uspokojivé. 

            Slatvina, 26.11.2018

 

                

                                                                                                                                 Vladislav Vrábeľ, v.r. 

                                  starosta obce