Späť

Oznam chovateľom ošípaných

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf free iconsOznam chovateľom ošípaných okresu Spišská Nová Ves a Gelnica

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf free icons Príloha: príloha č. 3 vyhlášky 17/2012 návod na vyplňovanie tlačiva

 

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
S p i š s k á N o v á V e s


Duklianska č. 46, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel: 053 4813201 Emai: sekretariat.SN@svps.sk 
Č. j.: 671/2018 Vybavuje: MVDr. Novák Dátum: 16. 11. 2018

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Spišská Nová Ves a Gelnica


O Z N A M


Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republiku ruší.
Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej.
Na základe týchto skutočností žiadame všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne
V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov im v zmysle § 48, zákona č. 39/2017 o veterinárnej starostlivosti hrozí sankcia od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3 500 € pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.

Postup registrácie:
1. Chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z .z. vyplní tlačivo Registrácia chovu – príloha č. 3 uvedenej vyhlášky
2. Vyplnené tlačivo v zmysle priloženého návodu doručí na RVPS Spišská Nová Ves
V prípade nejasností kontaktujte RVPS Spišská Nová Ves

MVDr. Ján Teplan
riaditeľ RVPS Spišská Nová Ves