Späť

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území obce

Obec Slatvina

          

            Na základe ust.  § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

dňa  23.11.2018...... o .....14.00 hod............. na území Obce Slatvina

 

M I M O R I A D N U     S I T U Á C I U .

 

Dôvod :

Pre neustále sucho, nedostatok zrážok, nízky stav výdatnosti prameňov, ako aj z dôvodu možnej poruchy na vodovode Slatvina je v celej obci je nedostatok pitnej vody.

            Slatvina, 23.11.2018

 

                

                                                                                                                                                     Vladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                      starosta obce