Projekt pozemkových úprav SLATVINA - Spoločné zariadenia a opatrenia

Plánujeme zrealizovať

V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie plánujeme zrealizovať nasledovné Spoločné zariadenia a opatrenia.

Hlavná cesta HPC-2

     Cesta prepája zastavané územie obce Slatvina so susedným k.ú. Vojkovce a zároveň zabezpečuje prístup na okolité poľnohospodárske pozemky. Ide o nespevnenú, miestami čiastočne spevnenú  poľnú cestu s prevažne zemným povrchom. Pri k.ú. Vojkovce križuje bezmenný prítok Slatvinského potoka nespevneným brodom.

     Cesta sa navrhla riešiť v dĺžke 1.081km ako hlavná cesta jednopruhová P4.0/30 (3m jazdný pás, 2 x 0.25m krajnice) s asfaltovým povrchom pre záťaž 7,5t. Sprievodné odvodnenie bude zabezpečené trativodmi a na križovaní s bezmenným prítokom Slatvinského potoka je navrhnutý priepust. Okrem toho sú pre zabezpečenie vyhýbania a otáčania vozidiel navrhnuté štyri výhybne.

Vedľajšia cesta VC-5

     Ide o nespevnenú poľnú cestu, ktorá sa odpája v zastavanom území obce a zabezpečuje prístup na trvalé trávne porasty východne od obce. Povrch je trávnatý, koľajový, miestami je priebeh cesty premenlivý. Križuje bezmenný prítok Slatvinského potoka nespevneným brodom.

     Cesta sa rieši v dĺžke 0.323km a to ako vedľajšia cesta jednopruhová P4.0/30 (3m jazdný pás, 2 x 0.25m krajnice) s asfaltovým povrchom pre záťaž 7,5t. Sprievodné odvodnenie bude zabezpečené priekopou a na križovaní s bezmenným prítokom Slatvinského potoka je navrhnutý priepust. Okrem toho je na ceste navrhnutá výhybňa pre zabezpečenie predbiehania a otáčania vozidiel

Prístupová cesta PPC

     Cesta popri severnom okraji zastavaného územia obce sa odpája z existujúcej asfaltovej cesty a  v súčasnosti je čiastočne spevnená kamením. Zabezpečuje prístup k domom ako aj k poľnohospodárskym pozemkom v okolí.

     V návrhu sa cesta rieši v dĺžke 0.115km ako jednopruhová cesta P4.0/30 (3m jazdný pás, 2 x 0.25m krajnice) s asfaltovým povrchom pre záťaž 7,5t. Sprievodné odvodnenie bude zabezpečené priekopou medzi hranicou zastavaného územia obce a navrhnutou cestou, ktorá bude zaústená do Slatvinského potoka. Ponad priekopu sú riešené prejazdy do domov. Po okraji priekopy je v časti od potoka navrhnutá sprievodná zeleň.

Bližšie informávie po zverejnení výzvy podáva starosta obce, resp. ním poverený zamestnanec.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons free    foto doktnutých oblastí pripravovaných na realizáciu

 

 

Znenie samotnej výzva na predkladanie žiadostí:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt icons pdf výzva_4_3_podpora_na_investície_do_infraštruktúry...