Zrealizované projekty

 • marec - apríl 2014, - "Rozšírenie energetickej siete pre IBV Pánske v obci Slatvina", výstavba siete, 
 • kolaudácia EE siete v lokalite Pánske, apríl - máj 2014,
 • výstavba prvej časti vodovodu pre IBV Pánske, máj - jún 2014,
 • výstavba prvej časti vodovodu pre IBV Hrabič, máj 2014
 • rekonštrukcia obchodných priestorov v polyfunkčnom dome I. časť, august - september 2014,
 • od 1.7.2014 bola v obci zriadená predajňa Potraviny - Pekáreň Paciga s.r.o., SNV,
 • rekonštrukcia obchodných priestorov v polyfunkčnom dome II.časť apríl - máj 2015, presťahovanie obchodu,
 • realizácia projektu Kanalizácia Slatvina v spodnej časti obce - 1. etapa výstavby, október - december 2014,
 • úprava otvorených rigolov do stokového potrubia pre odvod dažďových vôd v časti pred RD 32 - 38, úprava terénu výstavbe kanalizácie I. etapa., júl 2015,
 • august 2015 - realizácia pouličného osvetlenia na novej ulici - Pánske,
 • september - november 2015 - rekonštrukcia priestorov prízemia Polyfunkčnej budovy č.s. 7, na hasičskú zbrojnicu - garáž IvecoDailyHasiči,
 • september 2015 - doplnenie požiarnej techniky, výstroja a výzbroja DHZ Slatvina hasičským vozidlom CAS 15 - Iveco Daily, striekačkou Tohatsu a výbavou ku striekačke, prac. uniformy, atď.,
 • 1., 2., 3., júl 2016 - oslavy 770. výročia prvej zmienky o obci Slatvina,
 • jún 2016 - výstavba betónového plota na nádvorí obecného úradu - južná strana, 
 • október 2016 - výstavba betónového plota na nádvorí obecného úradu - severná strana,
 • november 2016 - výmena plastových okien na bývalom MNV a v hasičskom klube
 • rok 2015 - 2016 realizácia DEUS - pokračovanie, dátové centrum miest a obcí z operačného programu informatizácia spoločnosti,
 • máj - október 2017 - 1. etapa - realizácia projektu v oblasti prevencie kriminality."Kamerový systém v obci Slatvina", optické siete,
 • leto  2017 - 1 etapa - sanácia nelegálnej skládky odpadu v katastri obce, 
 • jún - november 2017 - rekonštrukcia toaliet Obecného úradu, Kultúrneho domu, Športového klubu bowlingu