Príprava na realizáciu

 • 2018 - rekonštrukcia časti trasy - zmena trasy TKR rozvodu na ulici Jarok, Hrabič, Kamenec,
 • rok 2018- pokračovanie projektu pozemkových úprav výstavba vodohospodárskej stavby V1 a výstavba pozemnej komunikácie v časti Pánske, výstavba pozemnej komunikácie v tejto oblasti, HPC 2 cesta Do potoka, cesta Popod lány,
 • rok 2015 - 2018 - NASES, územné konanie už schváleného projektu OPIS - internetizácia obce optickými káblami, optické káble až do budovy OcÚ, samotná realizácia v roku 2016,
 • rok 2018 - realizácia prípojok na jestvujúcu kanalizáciu pre jednotlivé RD,
 • rok 2018 - vodovod v časti Hrabič vodoprávne konanie, rekonštrukcia vodovodu ulica - Kandrik - Kozlík, súčasne s výstavbou Kanalizácia Slatvina 2. etapa,
 • príprava PD a následne realizácia prípravy protipovodňovej ochrany  - rekonštrukcia retenčných nádrží Rybníky v miestnej časti "Kolovrat", 
 • rok 2016, 2017, 2018 - sanácia nelegálnej skládky odpadu v katastri obce - Environmentálny fond,
 • rok 2018 - realizácia projektu Kanalizácia Slatvina - 2. etapa výstavby,
 • 2018 - rekonštrukcia parku pri prameni minerálnej vody,
 • rok 2017 - 2018 - zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kompletné zateplenie strechy, stien, budovy OcÚ, Kultúrneho domu a Materskej školy,
 • 1. polrok 2018 - plynofikácia Obecnej knižnice, Športovho klubu bowlingu, výstavba kotolne v priestoroch knižnice,
 • 1. polrok 2018 - realizácia projektu Bowlingovej dráhy a Bowling klubu  v priestoroch obecného úradu,
 • máj - august 2018 - 2. etapa - realizácia projektu v oblasti prevencie kriminality."Kamerový systém v obci Slatvina",
 • 2. polrok 2018 - rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice