Príprava na realizáciu

 • 2017 - rekonštrukcia časti trasy - zmena trasy TKR rozvodu na ulici Jarok, 
 • rok 2017- pokračovanie projektu pozemkových úprav výstavba vodohospodárskej stavby V1 a výstavba pozemnej komunikácie v časti Pánske, výstavba pozemnej komunikácie v tejto oblasti, HPC 2 cesta Do potoka, cesta Popod lány,
 • Obec Slatvina odkúpila budovu COOP Jednota č.s. 7, pripravujeme úpravu objektu obchodné priestory - linka na plnenie minerálnej vody, obchodné priestory - obchod, podkrovie - dva 2 izbové a jeden 1 izbový nájomný byt,
 • rok 2015 - 2017 - NASES, územné konanie už schváleného projektu OPIS - internetizácia obce optickými káblami, optické káble až do budovy OcÚ, samotná realizácia v roku 2016,
 • rok 2017 - realizácia prípojok na jestvujúcu kanalizáciu pre jednotlivé RD,
 • rok 2016 - vodovod v časti Hrabič vodoprávne konanie, rekonštrukcia vodovodu ulica - Kandrik - Kozlík, súčasne s výstavbou Kanalizácia Slatvina 2. etapa,
 • príprava PD a následne realizácia prípravy protipovodňovej ochrany  - rekonštrukcia retenčných nádrží Rybníky v miestnej časti "Kolovrat", 
 • rok 2016, 2017 - sanácia nelegálnej skládky odpadu v katastri obce - Environmentálny fond,
 • rok 2017 - realizácia projektu Kanalizácia Slatvina - 2. etapa výstavby,
 • 2017 - rekonštrukcia parku pri prameni minerálnej vody,
 • rok 2016 - 2017 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kompletné zateplenie strechy, stien, budovy OcÚ, Kultúrneho domu a Materskej školy,
 • máj 2017 - plynofikácia Obecnej knižnice, Športovho klubu bowlingu, výstavba kotolne v priestoroch knižnice,
 • júl 2017 - realizácia projektu Bowlingovej dráhy a Bowling klubu  v priestoroch obecného úradu, uvedenie do prevádzky,
 • máj - august 2017 - realizácia projektu "Kamerový systm v obci Slatvina" v oblasti prevencie kriminality.