Platné tlačivá

Tlačivá na stavebné konanie:


       Ohlásenie stavebných úprav

       Žiadosť o povolenie terénnych úprav

       Žiadosť  o povolenie na odstranenie stavby

       Návrh územné konanie novostavba

       Návrh na vydanie územného rozhodnutia prístavby nadstavby

       Žiadosť o vydanie stavebného-povolenia

       Žiadosť o predľženie lehoty výstavby

       Žiadosť o povolenie zmeny účelu využitia stavby

       Žiadosť o povolenie výrubu

       Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

       Žiadosť o zriadenie prípojky - voda

 

Tlačivá evidencie:


      Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného čísla

 prihláška psa do evidencie

odhláška psa z evidencie

 

Prideľovanie súpisných a orientačných čísel a označovanie ulíc a verejných priestranstiev od  1. júla 2015

     Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

    Stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

     Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

     Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

     Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.   

   Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.

     Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu obec určí súpisné alebo orientačné číslo, po zápise do registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra nehnuteľností.

 

Prílohy:        Žiadosť o pridelenie súpisného čísla