Návrh VzN č. 1/2018
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
POH KSK na roky 2016 - 2020
správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strateg. dokumentu POH KSK na roky 2016 - 2020
Program zasadnutia OcZ
obce Slatvina na 18.12.2017
Plán kontrolnej činnosti
HK obce na 1. polrok 2018
Program zasadnutia OcZ
na deň 4.10.2017
Voľby 2017 VÚC KSK
informácie sú zverejnené v sekcii AKTUALITY
Pozvánka na zasadnutie OcZ
na deň 28.6.2017
Pozvánka na zasadnutie OcZ
na deň 20.03.2017
Oznámenie
o uvoľnení postu poslanca OcZ obce Slatvina
Pozvánka a program zasadnutia OcZ
Pozvánka a program zasadnutia OcZ, 27.12.2016
Pozvánka a program zasadnutia OcZ
Pozvánka a program zasadnutia OcZ na deň 15.12.2016
Skúška sirén
Pravidelná skúška zariadenia na generáciu signálov civilnej ochrany obyvateľstva.
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania v obci Slatvina, verejný vodovod
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok2017 a návrh viacročnho ropzočtu obce na roky 2017, 2018, 2019
Návrh plánu kontrol HK obce na 1. polrok 2017
Návrh plánu kontrol HK obce na 1. polrok 2017