Program zasadnutia OcZ
na deň 4.10.2017
Voľby 2017 VÚC KSK
informácie sú zverejnené v sekcii AKTUALITY
Pozvánka na zasadnutie OcZ
na deň 28.6.2017
Pozvánka na zasadnutie OcZ
na deň 20.03.2017
Oznámenie
o uvoľnení postu poslanca OcZ obce Slatvina
Pozvánka a program zasadnutia OcZ
Pozvánka a program zasadnutia OcZ, 27.12.2016
Pozvánka a program zasadnutia OcZ
Pozvánka a program zasadnutia OcZ na deň 15.12.2016
Skúška sirén
Pravidelná skúška zariadenia na generáciu signálov civilnej ochrany obyvateľstva.
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania v obci Slatvina, verejný vodovod
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok2017 a návrh viacročnho ropzočtu obce na roky 2017, 2018, 2019
Návrh plánu kontrol HK obce na 1. polrok 2017
Návrh plánu kontrol HK obce na 1. polrok 2017
"Územný plán PSK"
správa o hodnotení strategického dokumentu
Návrh VzN č. 2/2016
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebným odpadmi na území obce Slatvina
Pozvánka na zasadnutie OcZ
Pozvánka na zasadnutie 8. zasadnutie OcZ Slatvina
Oznam o strategickom dokumente PHSR KSK na roky 2016 - 2022
Oznam o strategickom dokumente PHSR KSK na roky 2016 - 2022