Späť

Skúška sirén

           Na základe hlavných úloh odboru krízového riadenia OÚ Spišská Nová Ves, ust. § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov  a ust. § 5 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, oznamujeme obyvateľom obce, že dňa  19. 12. 2016 o 12.00 hod. sa vykoná pravidelná skúška zariadenia na generáciu signálov civilnej ochrany.

          Preskúšanie sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirény po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.