Platné všeobecne záväzné nariadenia obce - VZN.

 

VZN 2/2013 o náhradnom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou na území obce Slatvina

VZN 1/2013 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN 4/2012 komunálny odpad

VZN 3/2012 daň VP a pes

VZN 2/2012 daň z nehnuteľností

 VZN 3/2009 o určení výšky dotácie n aprevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slatvina

 VZN 1/2008 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene

VZN 1/2007 o poriadku a poplatkoch na cintorínoch v obci Slatvina a o prevádzke Domu poslednej rozlúčky

 Štatút obce Slatvina

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobitných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.

Predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa Obce Slatvina a jeho štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov a pre zamestnancov zamestnávateľa zriadenej organizácie Materská škola v Slatvine.

Zodpovednou osobou v Obci a pre MŠ v Slatvine je:

hlavný kontrolór obce

Ing. Vladimír Vaščák

podnety je možné podávať aj elektronickou formou na adresu:

 vladimir.vascak@slatvina.dcom.sk

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.