Zber komunálneho odpadu a separovaný zber odpadov

 

 kalendár zvozu komunálneho odpadu a elektroodpadu 2019

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free pdf icons calendar 2018 kalendár zvozu komunálneho odpadu a elektroodpadu 2018

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free pdf icons calendar 2018 kalendár zvozu separovaného zberu odpadu 2018

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free pdf icons calendar 2018 kalendár zvozu biologicky rozložiteľného odpadu 2018

Pozri tiež stránky združenia obcí SEZO - Spiš: www.sezospis.sk/

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľého odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

ČO separovať?

PAPIER (modré kontajnery a vrecia)
 

Medzi PAPIER patrí:
noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy

Medzi PAPIER n e p a t r í :
znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok, tvrdá väzba, papier s kovovými prvkami - spony, viazače a pod.
SKLO (zelené kontajnery a vrecia)
 

Medzi SKLO patrí:
fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo

Medzi SKLO n e p a t r í :
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín
PLASTY + KOVOVE OBALY + NÁPOJOVÉ KRABICE (žlté kontajnery a vrecia)
 

Medzi PLASTY patrí:
plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky"

 

Medzi KOVOVÉ OBALY patrí:
konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot"

 

Medzi NÁPOJOVÉ KRABICE patrí:
stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri

Medzi PLASTY + KOVOVĚ OBALY + NÁPOJOVÉ KRABICE n e p a t r i :
znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC "

 

AKO separovať?

200x113 ako-separovatRodinné domy - vrecový systém zberu (zelené, žlté a modré vrecia)

Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca príslušnej farby a v deň vývozu, ktorý stanovuje zvozový kalendár, vyloží vrece pred rodinný dom na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vymení plné, použité vrece za poskladané nepoužité vrece, ktoré umiestni do schránky, resp. na iné bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu, prípadne strate vreca. 

Vrece je potrebné mať vyložené spravidla od 7:00 hod.

V mimoriadnych prípadoch, kedy nie je možné vyviezť vrece v kalendárom určený deň je potrebné vyložiť vrece v nasledujúci deň.

Bytové domy - kontajnerový systém zberu (zelené, žlté a modré kontajnery)

Domácnosť vytriedi doma vlastným spôsobom svoje odpady a následne ich prinesie a vloží do príslušnej farebne a textom označenej nádoby (kontajnera).